அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, September 07, 2005

துணை

நாம் ரசித்த இசையை - இப்போது
நான் ரசிக்கிறேன் தனிமையில்
எனினும் இனிமைதான் - என்னோடு
உன் நினைவுகள்.

No comments: