அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, September 07, 2005

கவிதை சொல்...

மரபு தவிர்
இலக்கணம் தாண்டு
இயற்கை சொல்
மழை கவனி
குழந்தை பார்
கவிதை எழுது
காவியம் விவாதி
ஓவியம் வரை
ஓய்தல் மற
இசை ரசி
கடிதம் எழுது
எல்லாவற்றிலும் கவிதை சொல்
புதுகவிதையா மரபு கவிதையா
கேள்விகள் இல்லை...
யாருக்கு புரிய வேண்டும்
உனக்கும் எனக்கும் தவிர..

3 comments:

lisahunor01388021 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
RajeshK said...

It is great to see tamil blog. Keep it up.

anu said...

hello sir!
Hope u remember me, s its me, anu, its nice to see ur tamil blog, keep it up, i would like to create in tamil, i don't know how to post in tamil, let me know the details

redards,
Anu.j