அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Saturday, November 12, 2005

அப்புறம் ஒரு முறை
நாம் மறுபடியும் சந்தித்தோம்
உன்னை பற்றி
என்னை பற்றி
உன் வாழ்க்கை, என் வாழ்க்கை
எல்லாம் பேசினோம்
ஏனோ பேசாமல் பிரிந்தோம்
நம் வாழ்க்கை பற்றி மட்டும்...

No comments: