அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, November 23, 2005

நிறமோ...

மனதின்
சுவரெல்லாம்
ஒட்டி இருக்கும்
நிறங்கள்...
கண்ணாடி
சில்லுகலாய்
சிதறி கிடக்கும்
காம காடு
பிம்பங்களில்
நீ மட்டுமா...
நிசர்சனம் எது...?

No comments: