அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, July 30, 2006

மனசு…

இன்று கொஞ்சம்
இதமாய் இருக்கிறது

நீ இருக்கும் திசையில்
இருந்து வீசும் தென்றல்…

கொஞ்சம் உன்
வாசத்தையும் கொண்டு…

No comments: