அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Sunday, July 30, 2006

அணில்கள் புணரும் காலம்…

நாம் பிணங்கியிருந்தோம்…
அது அணில்கள் புணரும் காலம்…
சிறிய கருத்து கூறுகளாக…
தொடங்கிய விவாதங்களின் நுனி வேர்
நம் மண்ணில் வெட்டுபடும் தருணங்களில்
மெல்ல உயிர் கசியும் இரவுகளின் கருணைகளை தாண்டி…
நாம் பிணங்கியிருந்த காலம் அது…
பின்னர் ஒரு முறை புன்னகைத்த நினைவு இருக்கிறது…
அதுவும் கனவு போலவே…
மவுனமாய் பிரிந்திருந்தோம்…
எல்லா நினைவுகளின் இறுதியுலும்
வெட்டுபட்ட நுனிவேர்களின் ஈரம் இருந்தது…
உணர்தலை நினைவுறுத்தும் சில புன்னகைகள்
தேவைபட்டு இருந்தன..
நம் இருவரின் வலைகளை கொஞ்சமாய் தளர்த்தி கொண்டோம்…
பின்னர் நாம் புணர்ந்திருந்திருந்தோம்
ஒரு பனி வேளையில்…
அதுவும் அணில்கள் புணரும் காலமாகவே இருந்தது…

No comments: