அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, August 16, 2006

மரணங்கள் சூழ்ந்த நிலையில்

முதன் முறை என் மரணம் உன்னால்தான் நிகழ்ந்தது
அது ஒரு புறக்கணிப்பின் விளைவாக

நம்மை நாம் தொடர்ந்து இருக்க
காரணங்கள் ஏதும் இருந்திருக்கவில்லை - எனினும்
நம் மரணம் நம் வேட்கையாக இருந்தது

மரணங்கள் சூழ்ந்த நிலையில்
இறுதியாக நாம் பிரிந்து செல்ல தயாரானபோது
பகிர்ந்து கொண்ட முத்தங்களின் ஈரத்தில்
நம் மரணம் காத்திருந்தது

இருப்பினும் இன்னும் எல்லா திசையிலும்
மரணங்கள் காத்திருக்கின்றன
அவை சில நேரங்களில் காதலின் புறக்கணிப்புகளாக
உருவகம் செய்யபடுகின்றன - சில நேரங்களில்
பிரிவுகளின் சுவடுகளாக

No comments: