அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, January 24, 2007

தொடக்கத்தின் சில நிலைகள்...

மரணம் பற்றிய குறிப்புகளை
நாம் திரட்ட தொடங்கியிருந்த
நிமிடங்களிலேயே
நிகழ தொடங்கியிருந்தது
நமக்குள்ளான மரணமும்...
அதனை காதலின்
தொடக்கமாகவும்
கொள்ளலாம்...

No comments: