அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, January 24, 2007

நாம் இணைந்து எழுதிய கவிதைகளை உனக்கு நினைவுறுத்துகிறேன்
உன் வார்த்தைகளும் என் வார்த்தைகளும் அவற்றில் புணர்ந்திருந்தன
நாம் பகிர்ந்து கொண்ட உணர்வுகளின் வடிவமாகவே அது இருந்தது

புனைவுகளின் வெளியில் நாம் உருவாக்கிகொண்ட
அரூபமனிதர்களை பற்றிய சிறு குறிப்புகளை நாம்
மறந்திருக்க முடியாது என்பது என் கணிப்பு...

நாம் பிரிந்து நடக்கும் நொடியின் தீரம் தாங்காமல்
வேகமாய் நடக்கிறோம் - புனைவுகளின்
குறிப்புகளை மனதில் கொண்டபடி.

1 comment:

Bala said...

Really Good one