அறிமுகம்...

My photo
சென்னை, தமிழகம், India
இலக்கியம், பயணம், மனிதர்கள், இசை, உணவு, நட்பு, சமுதாயம், கலை - இவை என் ஆர்வங்கள். பகிர்தலில் இன்பம் கொண்ட எல்லோருக்கும் நான் நண்பன். என்னை தொடர்ப்பு கொள்ள: muthu.gvmuthu@gmail.com / 9894238404

Wednesday, January 24, 2007

மெல்லிய குளிர்காலத்தின்
வெளிச்சம் குறைவான அறைகளில்
முடங்கும் போது
புணர்வின் வேட்கை போல மெல்ல எழும்
தற்கொலைக்கான நினைவுகள்
அடர்ந்த இருட்டுக்குள் எனக்குள் நானோடு
பேசிக் கொண்டிருக்கும் நிமிடங்களின்
பேச்சுகள் பெறும்பாலும்
தற்கொலை பற்றியதாகவே அமைகின்றன...

வலி இல்லாத ஆழமான இருட்டு உலகத்தையே
தற்கொலைக்கு பின்னான உலகமாக கொண்டிருக்கிறேன்
ஏற்க்கபட்ட நிமிடங்களும் புறக்கணிப்பின் நிமிடங்களும்
ஒன்றாகவே தோற்றமளிக்கும் உலகம் அது
நிறங்களின் தன்மை அறியாத ஓவியத்தில் இருந்து
வழிந்தோடும் வண்ணங்கள் குருதியை நினைவுறுத்துகின்றன
எனக்குள் நான் அமிழ்ந்து போகும் வண்ணங்களில்லாத உலகத்தில்
புணர்வுக்கு பின்னான சுவாசம் போல வேட்கையுடன் காத்திருக்கும் மரணம்
என்னுடனான நானின் ஒவ்வொரு மரணத்தையும் ஒரு
தற்கொலையின் நிகழ்வாகவே கொள்ளும் ஒவ்வொருமுறையும்
வேறு வேறு நிறங்களுடன்...

No comments: